Anonim Şirket Pay Devri Sözleşmesi Örneği

Anonim şirket pay devri sözleşmesi örneği

Anonim şirket pay devir sözleşmesi örneği aşağıdaki gibidir: 

Pay Devir Sözleşmesi

Devir Eden………………………:
Vergi Dairesi ve No’su………:
T.C. no………………………..:
Devir Alan………………………..:
Vergi Dairesi ve No’su……….:
T.C. no ………………………..:
Devir Bedeli……………………..:………………………………-TL (yazı ile)
Şirketin sermayesi…………….:………………………………-TL (yazı ile)
Şirketin bağlı olduğu
Vergi dairesi ve No’su………:

DEVİR EDEN : Taraflardan ben ……… ……. Ticaret Sicili Müdürlüğünün ………………….sicil
numarasında tescilli bulunan ………………………………………………………………….. şirketinin nama yazılı
mevcut …………… paya karşılık …………………….-TL’lık sermaye hak ve hissemin tamamını
……………………………….TL bedel ile…………………………………………………adresinde mukim,T.C.uyruklu
şirkete hariçten ortak olarak giren ……………………………. kişiye bugünkü tarihi itibariyle bütün aktif ve
pasifi ile nominal değeri üzerinden devir ettim. Devir bedelini bugün haricen nakden ve peşinen tahsil
eyledim, bu hususta bir alacağımın kalmadığını, devre bahis hisselerin bu günden sonra devir alan’a ait bulunduğunu, devir alanın iş bu hisse devri sözleşmesini ilgili yere ibrazla kendi adına ortaklar pay defterine işletmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu, devir alan bu devir sözleşmesine konu
hisseleri dilediği gibi tasarrufa yetkili olduğunu, herhangi bir ihtilaf halinde …. mahkeme ve icra
dairelerinin yetkili olduğunu, gerek devir alanın gerekse diğer hissedarların zimmetlerini umumi suretle ibra ve dava haklarımdan vazgeçtiğimi; beyan, kabul ve taahhüt ederim.

DEVİR ALAN …….:……………… ………yukarıda devri edenin beyanında yazılı hisseyi devir aldım.
Devir bedelinin bu gün haricen nakden ve peşinen ödedim, bu hususta bir borcumun kalmadığını,
yukarıda yazılı hisseyi devir edenin beyanlarını aynen kabul ettiğimi, ihtilaf halinde …. mahkeme
ve icra dairelerinin yetkili olduğunu, beyan ve taahhüt ederim.

Devir Alan – İmza

Devir Eden – İmza

Anonim şirket pay devir sözleşmesi örneği ile ilgili detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?