Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi

limited şirket hisse devri sözleşmesi

Limited Şirketlerde Esas Sermaye Paylarının Devrine İlişkin Hisse Devir Sözleşmesi Örneği

Limited şirket hisse devri sözleşmesi, esas sermaye paylarının geçişi için zorunludur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, esas sermaye paylarının devrinin noterde yazılı şekilde yapılmasını şart koşmuştur.

Bu konuda düzenlenecek sözleşme örneği aşağıdaki gibidir:

Pay Devir Sözleşmesi

DEVİR EDEN :

DEVİR ALAN :

DEVREDİLEN PAY :

DEVİR BEDELİ :

Ticari merkezi …………………… adresinde bulunan ……………….. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün …….. sicil numarasında kayıtlı bulunan ………………….. Vergi Dairesinde ……………….. Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı ……………….. ünvanlı şirket ortaklarından ben devreden …… adı geçen şirketteki ……… payımı şirket aktif ve pasifine ilişkin tüm hak ve borçlarıyla birlikte ………. isimli kişiye ……………….. bedel karşılığında devir ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım.

Devir konusu payların çekişmesiz ve yasal maliki olduğumu, paylar üzerinde ve paylardan doğan hakların kullanılmasını kısıtlayacak üçüncü kişiler lehine intifa hakkı  rehin veya başkaca bir mülkiyeti kısıtlayıcı hakkın veya payın devredilmesini engelleyecek herhangi bir alım ön alım ve geri alım hakkının, sözleşme cezasının, Kanunda belirtilen rekabet yasağı dışında şirket sözleşmesiyle ağırlaştırılmış bir rekabet yasağı hükmünün ve özetle Türk Ticaret Kanunu’nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların mevcut olmadığını, şirket sözleşmesinde devri yasaklayıcı bir hükmün bulunmadığını, genel kurul onayıyla şirkete karşı hüküm ifade edip geçerli olacağını, şirket genel kurulunun onay vermemesi halinde devralanın menfi müspet tüm zararlarını karşılayacağımı, onay alınması halinde devralanın bu sözleşmeyi şirkete sunup ticaret siciline tescilini sağlamak konusunda yetkili bulunduğunu, şirket müdürünün kanuni süresi içerisinde pay devrini tescil etmemesi halinde devredilen paylarla ticaret sicilinde adımın silinmesini sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Ben devralan ……………….. payını devir eden …………….. isimli kişinin beyanında yazılı olduğu şekilde, adı geçen şirketteki ….. payımı, bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleri ile birlikte ………………… bedel karşılığında devir aldım. Devir bedelini kendisine nakden ve tamamen ödedim.

Devir aldığım şirket paylarını devredenin beyanı ve şirket sözleşmesini inceleyerek sermaye paylarının devralınmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama, izin, onaya tabi olmadığımı, devredenin payların devri konusunda gereken  her türlü işlemi tek başına ifaya yetkili olduğunu, paydaşların ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış rekabet yasağının ve özetle Türk Ticaret Kanunu’nun 595. maddesinde belirtilen hak ve koşulların bulunmadığını bilerek devraldığımı, devir sözleşmesini şirkete ibraz ederek genel kurulun onayını alacağımı, onaydan sonra ticaret sicil müdürlüğünde ve ilgili diğer kurumlarda kayıt ve tescil ettirmeyi sağlayacağımı kabul ve beyan ederim.

Devir Eden – İmza

Devir Alan – İmza

Limited şirket hisse devri sözleşmesi öhakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?