Nama Yazılı Pay Senedi Bilgileri

nama yazılı pay senetlerinde bulunması gereken bilgiler

Anonim Şirketler Tarafından Bastırılacak Nama Yazılı Pay Senetlerinin Asgari İçeriği

Nama yazılı pay senedi bilgileri aşağıda temel noktaları itibariyle izah edilmiştir.

Senet Bastırma Yükümlülüğü

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 484. maddesinde Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.  Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. hükmü yer almaktadır.

TTK, anonim şirketler tarafından nama hisse senedi çıkarılmasını bir şarta bağlamıştır. Bu şart, azlık tabir edilen ortak ya da ortakların, adlarına hisse senedi çıkarılmasını şirketten talep etmesidir.

Bu konuda, TTK’nın 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” denilmiştir. TTK’nın 411. maddesine göre; kapalı (halka açık olmayan) anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, azlık veya azınlık sayılmaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan ortakların talep etmesi üzerine, nama hisse senetleri bastırılır ve sahiplerine dağıtılır.

Azlığın bu yönde bir talebinin bulunmaması halinde, hisse senedi bastırma zorunluluğu doğmaz. Ancak, bu şirketin ihtiyari olarak hisse senedi bastırılmasına engel değildir. Azlık talep etmese de, yönetim kurulu hisse senedi bastırılmasını kararlaştırabilir. 

Hisse Senetlerinin Zorunlu Asgari İçeriği

Anonim şirketler tarafından bastırılacak olan hisse senetlerinde;

 • Şirketin ticaret unvanının,

 • Şirketin sermaye tutarının,

 • Şirketin kuruluş tarihinin,
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,

 • Çıkarılan hisse senedinin tertibinin,

 • Çıkarılan hisse senedinin tertibinin tescili tarihinin,

 • Senedin türünün ve itibarî değerinin,

 • Senedin kaç payı içerdiğinin,

 • Senet sahibinin adı ve soyadı veya ticaret unvanının,

 • Senet sahibinin yerleşim yerinin,

 • Hisse senedi bedelinin ödenmiş olan miktarının

belirtilmesi zorunludur.

Nama yazılı pay senedi bilgileri hakkında daha detaylı bilgi ve pay senedi basımı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?