Veraseten Hisse İntikali Kararı

veraseten hisse intikali kararı

Limited Şirkette Veraseten Hisse İntikaline İlişkin Genel Kurul Kararı Örneği

Limited şirketlerde veraseten hisse intikali kararı örneği aşağıdaki gibidir:

… Limited Şirketinin ../../…. Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı …..…../……./………… tarihinde, Saat:……….’da, ………….………………… adresinde yapılmıştır.

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca  ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve ………. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:……………………………..-TL’lık Sermayesine tekabül eden …………..…… adet hissenin toplantıda asaleten, ………………..…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2-Şirket ortaklarından ……………………..(TC No:………………) ‘ın ……/……/…… tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan ……………………..TL’nın T.C. …………………….Sulh hukuk mahkemesinin ……/……/……   tarih ……..Nolu veraset ilamı gereğince ( T.C. Manavgat ….. Noterliğinin …/…/….. tarih ……. yevmiye nolu mirasçılık belgesi gereğince);

a) ……… adet pay karşılı …………………TL’si ……………….…(T.C. No:……………………….)’a

b) ……… adet pay karşılı ……………..TL’si …………………….……(T.C. No:……………….………)’a

c) ……… adet pay karşılı ……………..TL’si ……………….…………(T.C. No:………………….……)’a  intikal etmiştir.

Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine; verasetten dolayı intikal neticesinde şirketin son sermaye yapısının aşağıdaki gibi olmasına şirketin çok ortaklı /tek ortaklı  bir limited şirket olarak faaliyetine devam etmesine karar verildi.

Ortak Adı-Soyadı / unvanı Uyruğu T.C kimlik No / Vergi No Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı Pay adedi Sermaye Tutarı(TL)
1-          
2-          

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat  …………..   ‘da toplantı sona erdirildi

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN:

Not: Hisse devir kabul kararı Noter satış sözleşmesinden sonra veya aynı gün alınmalıdır.

Not: Tek ortaklı şirketlerde toplantı başkanı ortağın kendisi olmalıdır.

Limited şirketlerde veraseten hisse intikali kararı ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?