Şirketler Topluluğunda Sermaye Değişimi Bildirimi

şirketler topluluğunda sermaye değişimi bildirimi

Şirketler Topluluğunda Sermaye Değişimi Bildirimi Yükümlülüğü

Şirketler topluluğunda sermaye değişimi bildirimi yükümlülüğü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 198. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre;

  1. Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirir.
  2. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı  bir  başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir.
  3. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar.
  4. Yukarıda yazılı bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Şirketler topluluğunda sermaye değişimlerinin bildirimine ilişkin yönetim kurulu kararı örneğini aşağıda bulabilirsiniz :

 

Şirketler Topluluğunda Sermaye Değişimi Bildirimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

 

KARAR NO                                :

KARAR TARİHİ                           :

TOPLANTIYA KATILANLAR          :

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

Türk Ticaret Kanunu’ nda yer alan tanımlamaya uygun olarak Şirketler Topluluğu Üyesi olan  şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası ………………………………………………..nin şirketteki sermaye payı  % …………… iken % …………… olmuştur.

Bu hususun TTK. 198. maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi

                                   

 

*Yönetim kurulu kararının altında yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altına tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. 

*Esas sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.

Şirketler topluluğunda sermaye değişimi bildirimi ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?