Pay Senedi Bastırmanın Vergisel Avantajları

pay senedi bastırmanın vergisel avantajları

Pay Senedi Bastırarak Gelir Vergisi ve KDV İstisnalarından Yararlanın

Pay senedi bastırmanın vergisel avantajları, yadsınamayacak kadar büyüktür. Anonim şirketin payları, hamiline ve/veya nama yazılı olur. Payların hamiline olması halinde, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini çıkarmak zorundadır. Nama yazılı hisse senetlerinin bazımı ise, azlığın talebi üzerine zorunlu hale gelir.

Hisse Senetlerine İlişkin Gelir Vergisi Avantajı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi uyarınca, şirket paylarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabidir. Aynı fıkranın birinci bendi uyarınca, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar ise gelir vergisinden müstesnadır.

Bu hükümlere göre, anonim şirketin gerçek kişi olan ortaklarının senetsiz (çıplak) paylarını devretmesinden elde ettiği gelir değer artış kazancı kapsamında vergiye tabidir. Bu ortağın, aynı payları hisse senedi ile devretmesi ve bu senetleri de en az iki yıl süreyle elde tutmuş olması halinde, bu devirden elde ettiği kazançlar için herhangi bir gelir vergisi ödemez.

Hisse Senetlerine İlişkin Kurumlar Vergisi Avantajı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 5inci maddesinin (1-e) bendi gereği,  kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumların aktifinde yer alan iştirak hisseleri için hisse senedi bastırılmış olması bu istisnayı etkilememektedir.

Bu bağlamda, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan senetsiz paylar ve/veya hisse senetleri, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılır ise, bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olur. Yok eğer bunlar aktife alındıkları tarihten iki yıl sonra satılır ise, bu durumda elde edilen kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna olur. Görüldüğü üzere, hisse senedinin bastırılmış olup olmaması, tüzel kişi ortaklara kurumlar vergisi yönünden herhangi bir avantaj sağlamaz.

Hisse Senetlerine İlişkin Katma Değer Vergisi Avantajı

Kurumların sahip oldukları paylar için hisse senedi bastırılmış olması, katma değer vergisi açısından ciddi avantajlar sağlar. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun 17. maddesinin (4-g) hükmü uyarınca, hisse senedi teslimleri KDV’den müstesnadır. Buna göre, kurumların aktifinde yer alan anonim şirket payları için hisse senedi bastırılmış ise, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin –örneğin; bir hafta sonra bile devredilse – KDV’den müstesna olur. Hisse senedinin bastırılmamış olması halinde ise, KDV istisnasından faydalanabilmesi için kurumun anonim şirket paylarını iki yıl aktifinde tuttuktan sonra devretmesi gerekir.

Sonuç

Anonim şirket tarafından hisse senedi çıkarılması;

  • Gerçek kişi olan anonim şirketin ortaklarına gelir vergisi istisnalarından;
  • Tüzel kişi olan ortaklara ise katma değer vergisi istisnalarından yararlanma imkanı tanıyarak önemli vergi avantajları sağlar.

Pay senedi bastırmanın vergisel avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?