Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

anonim şirketlerde rüçhan hakkı

Sermaye Artırımında Rüçhan Hakkı Kullanımı

Anonim şirketlerde rüçhan hakkı kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması, sermaye artırımlarında zorunludur. Bu hakkın kullanımına ve kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 461. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre;

 

    1. Yönetim kurulu bu hakkın kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir.

    1. Hakkın kullanımına ilişkin yönetim kurulu karar tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur; ayrıca şirketin internet sitesine konulur. 

Rüçhan Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Sermaye artırımlarında rüçhana ilişkin yönetim kurulu kararı örneğini aşağıda bulabilirsiniz :

Karar No                                :

Karar tarihi                           :

Toplantıya Katılanlar          :

 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

Şirketimizin …/…/….. tarihli Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketin ………………….. TL olan sermayesinin (gerekli durumlarda sermaye arttırma sebepleri ve arttırma şekli de yazılabilir). ……………… TL arttırılarak ……………. TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

TTK  461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre haklarını kullanmaları, kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve esas sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) ………………… Bankası ………………… Şubesi .. ….. ….. ….. ….. ..  iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren …. günlük süre (süre en az 15 gün olmalıdır) tanınmıştır.

…. günlük süre içerisinde rüçhan ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi

 

  • Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunmamalıdır.

  • Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “ katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı alınması gerekmektedir.

  • Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise, kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

  • Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılmamalıdır. 

  • Esas sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise, karar nisaplarında TTK 390. madde hükümleri uygulanmalıdır.

Anonim şirketlerde rüçhan hakkı ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirketler Hukuku alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?