Limited Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Genel Kurul Karar Örneği

Limited Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Genel Kurul Karar Örneği

Limited Şirketlerde Pay Devrinin Genel Kurulca Onaylanması

Limited Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Genel Kurul Karar Örneği – Limited şirkette esas sermaye paylarının devir usul ve esasları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 595. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre;

  1. Limited şirkette esas sermaye payının devrini doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.
  2. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Pay devir bu genel kurul onay kararı ile geçerli olur.

Genel Kurulun Pay Devrini Onaylamasına İlişkin Tutanak ve Karar Örneği

Limited şirkette hisse devrinin onaylanmasına dair genel kurul kararı örneği aşağıdaki gibidir:

………. Limited Şirketinin………… Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

…………… Limited Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı …….. tarihinde, saat ……. de, şirket merkez adresi olan …………… ……………. adresinde yapılmıştır.

*Çağrılı genel kurul olması durumunda aşağıdaki paragraf yazılmalıdır

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……. tarih ve ………. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ……… TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri……… TL olan …….payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ……….. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

* Çağrısız genel kurul olması durumunda ise yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki paragraf yazılmalıdır

Toplantı TTK’nun 617. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin  tetkikinde, şirket paylarının  …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ……… TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri……… TL olan …….payın  asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ……….. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK/Madde 416/2) (Limited şirketler için bu madde kıyas yoluyla uygulanır)

1-Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına ………..nın, oy toplama memurluğuna (seçilmesi durumunda) …………nın, tutanak yazmanlığına (seçilmesi durumunda)………………….nın, seçilmelerine oybirliğiyle/……….. olumsuz oya karşılık ……… oyla karar verildi.

2-Hisse devirlerinin aşağıdaki şekilde görüşülmesine geçildi ve kabul edildi.

DEVREDEN   DEVRALAN    PAY ADEDİ      PAY MİKTARI   NOTER TARİH VE NO

…………          ………….         ……………      ………….             ………………….

…………          ………….         ……………      ………….             ………………….

Vaki hisse devri neticesinde …. Değerinde ….. hisseye ayrılmış olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

…….. Hisseye karşılık olan ……. TL   ………….

…….. Hisseye karşılık olan ……. TL   ………….

3-(Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.) Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

DİVAN HEYETİ İMZA

Toplantı Başkanı             Tutanak Yazmanı                     Oy Toplama Memuru               

          İMZA                               İMZA                               İMZA               

                                       (seçilmesi durumunda)   (seçilmesi durumunda)

Genel Kurul Toplantı Tutanağını Düzenlerken Dikkat Edilecek Hususlar

*Genel kurul toplantısının hisse devir sözleşmesinin tarihi ile ya aynı gün ya da daha sonraki bir tarihte yapılması gerekmektedir.

*Hisse devri sonucunda kalan ortaklardan en az biri şirket müdürü olmak zorundadır. Bu nedenle kalan ortaklardan en az birine daha önceden müdürlük yetkisi verildiyse yeniden temsil ilzam yetkisi verilmesine gerek yoktur. Ancak kalan ortaklardan herhangi birinin müdürlük yetkisi yoksa ortaklardan birine verilecek olan temsil ve ilzam yetkisi gündemde olmak ve toplantı tutanağında görüşülmek zorundadır. Temsil ilzam yetkisi verilen kişiye bu yetki ilk kez veriliyorsa noterden şirket unvanı altında tescil talepnamesi getirilmesi de zorunludur. Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

*Bir şirket ortağının hisse devri ile ortaklıktan çıkması müdürlük yetkilerinin iptali anlamına gelmemektedir. Bu nedenle eğer isteniyorsa şirket ortaklığından çıkan kişinin müdürlük yetkisi iptal edilmelidir.

*Şirketin birden fazla Müdürü olması durumunda bu müdürlerden herhangi biri TTK Madde 624’e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmalıdır. 

*Tek kişilik Limited şirketlerin olağan/olağanüstü genel kurullarında toplantı tutanağının şirket ortağı tarafından imzalanması zorunludur. Tek ortaklı Limited şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. 

* Faaliyet dönemi sonunda yapılan olağan genel kuruldan sonra yıl içerisinde görüşülecek her husus için genel kurullar olağanüstü toplanır.

*Yapılan genel kurulda hisseyi devir eden ve diğer ortaklar toplantıda hazır bulunabilir. Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa Hisseyi devir alan ancak bu toplantıda kabul edilmesi halinde sonraki toplantılara katılabilecektir.

**Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak  belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin  Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.

Limited Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Genel Kurul Karar Örneği ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ticaret Hukukunda 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?