Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

hisse senetlerinin iktisap tarihi

Değer Artış Kazancı İstisnası Bakımından Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

Hisse senetlerinin iktisap tarihi, somut olay bazında değerlendirilmelidir. Zira, her olayda bu tarih farklı kriterler baz alınarak değerlendirilir. İktisap, edinme demektir. Edinme tarihinin bilinmesi son derece önemlidir. Zira, bazı vergi istisnaları edinme tarihinin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra geçerli olmaktadır. Örneğin, gelir vergisi istisnası böyledir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde;

“Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

23/03/2000 tarihli 23998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin

“2- Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi” başlıklı bölümünde ise;

“Hisse senetlerinin üç ay süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artış kazancının vergilendirilmeyecek olması hisse senedinin iktisap tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi alım satımı yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından hisse senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.

Genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortakların şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre; edinme tarihi olarak kişinin pay senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu tarih esas alınmaktadır.

Hisse senetlerinin iktisap tarihi hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?