Yıpranmış Pay Senetlerinin Değiştirilmesi

Yıpranmış pay senetleri nasıl değiştirilir

Yırtılmış veya Yanlış Düzenlenmiş Pay Senetlerinin Yenisi İle Değiştirilmesi

Bu yazımızda yıpranmış pay senetlerinin değiştirilmesi konusunu ele alacağız.. 

Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü

Sermayeye karşılık gelen payların hamiline yazılı olduğu anonim şirketlerde, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır.

Payları nama yazılı olan anonim şirketlerde ise, nama yazılı hisse senetlerin bastırılması için azlığın talepte bulunması koşulu aranır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” hükmü bunu emretmektedir.

Hisse Senetlerinin Asgari Şekil Unsurları

TTK uyarınca, hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinde;

 • Şirketin ticaret unvanının,
 • Şirketin sermaye tutarının,
 • Şirketin kuruluş tarihinin,
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 • Çıkarılan hisse senedinin tertibinin,
 • Çıkarılan hisse senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 • Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 • Senedin kaç payı içerdiğinin

belirtmesi gerekir . 

Nama yazılı hisse senetlerinde, yukarıda sayılan içeriğe ilave olarak;

 • Senet sahibinin adı ve soyadına veya ticaret unvanına,
 • Senet sahibinin yerleşim yerine,
 • Hisse senedi bedelinin ödenmiş olan miktarına da yer verilir.

Basılan hisse senetlerinin geçerlilik kazanabilmesi için, bunların şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmesi gerekir. Nama yazlı hisse senetleri ayrıca şirketin pay defterine kaydolur.

Hisse Senetlerinin Yıpranması veya Hatalı Basılması Halinde Yapılacak İşlemler 

Eğer anonim şirket tarafından bastırılan hisse senedi;

   • Tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş ise,

    • Ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılamıyor ise

   senedin sahibi, şirketten kendisine yeni bir senet çıkarılmasını isteyebilir.

   Senet sahibi, çıkarılacak senedin giderlerini peşin olarak şirkete öder.

   Yıpranmış pay senetlerinin değiştirilmesi hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   error: Content is protected !!
   Sohbet Başlat
   1
   Yardıma mı ihtiyacınız var?
   Merhaba
   Yardımcı olabilir miyim?