Anonim Şirket Paylarının Bölünememesi

payların bölünememesi

Anonim Şirket Paylarının Şirkete Karşı Bölünememesi

Anonim şirket paylarının bölünememesi, önemli düzenlemelerinden birisidir. Konuya ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri aşağıdaki gibidir:

“Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.

Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, şirketçe söz konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir.”

Bir hisse senedi bölünmezse, şirketin sermayesi arttığında veya azaldığında hisse başına nominal değer değişmez. Bu durumda, şirketin hisse senetlerinin nominal değeri, öz sermayenin toplam hisse sayısına bölünmesiyle elde edilir ve bu değer tipik olarak çok düşük bir miktar olabilir.

Payların ve bunun neticesinde hisse senetlerinin bölünmezliği, genellikle yasal düzenlemeler veya şirketin tercihine bağlı olarak gerçekleşir. Bölünmeyen hisse senetleri, yatırımcılara şirketin sermaye yapısını koruyacağına ve hisse başına değerleri üzerinde önemli bir etki yapmayacağına dair bir güvence sağlayabilir.

Bununla birlikte, hisse senetlerinin bölünmezliği, yatırımcılar için likidite ve işlem kolaylığı açısından dezavantajlar da doğurabilir, çünkü hisse senetlerinin nominal değeri genellikle yüksek olabilir ve hisse senetlerinin birim fiyatı daha yüksek olabilir. Bu, küçük yatırımcıların hisse senetlerine erişimini kısıtlayabilir.

Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Buna aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, pay için yapılan ödemeden doğan haklar saklıdır. Söz konusu payları ihraç edenler, zarar verdikleri kişilere karşı müteselsilen sorumludur. 

Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.

Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.

Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir.

Anonim şirket paylarının bölünememesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?