Pay Senedi Satışlarının Gelir Vergisi

pay senedi satışlarının gelir vergisi

Anonim Şirket Ortaklarının Pay Senedi Devirlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Pay Senedi Satışlarının Gelir Vergisi – Anonim şirketin gerçek kişi ortaklarının pay senedi satışlarının Gelir Vergisi Kanunu yönünden vergilendirilmesi hususu aşağıda kısaca izah edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde,

“Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.” hükümlerine yer verilmektedir.

232 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2- Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi” başlıklı bölümünde ise;

“Hisse senetlerinin üç ay süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artış kazancının vergilendirilmeyecek olması hisse senedinin iktisap tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi alım satımı yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından hisse senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.

Genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortakların şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.” denilmektedir.

Bu hükümler uyarınca, anonim şirketin gerçek kişi ortakları tarafından iktisap edilen pay senetlerinin iki yıldan fazla süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından kazanç doğması durumunda, bu kazançlar değer artışı kazancı olarak dikkate alınmaz ve vergiye tabi tutulmaz.

Anonim şirketin gerçek kişi ortakları tarafından iktisap edilen pay senetlerinin iki yıldan daha az bir süre elde tutularak satılması durumunda ise, ortağın elde edeceği kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilir.

Anonim şirketlerde pay senedi satışlarının gelir vergisi ile ilgili daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?