Limited Şirket Hisse Devri Karar Örneği

limited şirket hisse devri karar örneği

Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Devrinin Onaylanmasına İlişkin Genel Kurul Onay Kararı Örneği

Limited şirket hisse devri karar örneği aşağıdaki gibidir:

… Limited Şirketinin  .…./…../…… Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı …..…../……./………… tarihinde, Saat:……….’da ….………………………………… adresinde yapılmıştır.

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak ) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak ) Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca  ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve ………. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:……………………………..-TL’lık Sermayesine tekabül eden …………..…… adet hissenin toplantıda asaleten, ………………..…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2-Şirket hissedarlarından ………………(T.C. Kimlik No:…………………) şirkette mevcut ……………pay -karşılığı ……………..TL’si hissesini şirket dışından  (veya şirket ortaklarından) T.C. uyruklu ………………………(T.C. Kimlik No:………………)’na Manavgat …………Noterliğinin ……./……/…………. tarih ……………………….. sayılı devir sözleşmesi ile devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, yapılan devir sonucunda şirket ortaklık yapısının aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

Ortak Adı-Soyadı / unvanı Uyruğu T.C kimlik No / Vergi No Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı Pay adedi Sermaye Tutarı(TL)
1-          
2-          

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat   ……………. ‘da toplantı sona erdirildi

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN:

Limited şirket hisse devri karar örneği hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?