Limited Şirketlerde Pay Senedi Devri

limited şirketlerde pay senedi devri

  Limited Şirketlerce Bastırılan Pay Senetleri Devredilemez.

  Limited şirketlerde pay senedi devri mümkün değildir. Bunun sebebini ve yasal dayanaklarını şu şekilde izah edebiliriz:  

  6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirketlere hamiline yazılı hisse senetlerin çıkarılmasında mutlak, nama yazılı olanların çıkarılmasında ise şarta bağlı bir zorunluluk getirmiştir. Vergi kanunlarında hisse (pay) senedi ile yapılan devirlere önemli vergi istisnaları tanındığından, yeni TTK ile getirilen bu yükümlülük aslında anonim şirketin ortaklarına önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

  6102 sayılı TTK, anonim şirketlerin yanı sıra, limitedlerce senet bastırılması ve payların devredilmesi hususlarında da önemli bazı değişiklikler yapmış, limitedlere nama yazılı hisse senedi bastırma imkanı tanımıştır. Ancak, limitedler tarafından çıkarılacak olan hisse senetlerinin anonim şirketin hisse senetlerine tanınan vergisel avantajlardan faydalanıp faydalanamayacağı tartışmalıdır.

  Türk Ticaret Kanunu, limitedlere hisse senedi çıkarma konusunda seçimlik iki hak bahşetmiş, dileyenlere, eski Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere ispat aracı şeklinde hisse senedi çıkarma, dileyenlere de nama yazılı hisse senedi bastırma imkanı tanımıştır. 

  Buna karşılık, şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı hisse senedi çıkarılmış olsa dahi, esas sermaye payının imzaları noter huzurunda atılmış bir devir sözleşmesi ile devredilmesi genel kural olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  Ayrıca, devrin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için kural olarak genel kurulun onayı aranmıştır. Ancak, genel kurulun onayına ilişkin düzenlemesi emredici değildir. Esas sermaye paylarının devirlerinde genel kurul onayının aranması hususu, şirket sözleşmesine konacak açık bir hüküm ile kaldırabilir.

  TTK’daki düzenlemenin kaynağını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu’nda limitedlere nama yazılı hisse senedi çıkarma imkânı getirilmiştir ve pay devri için imzaların noterce onaylanması şartı kaldırılmıştır. 

  TTK’da ise nama yazılı hisse senedi ibaresi kullanılmasına rağmen imzaların noterde onay şartı kaldırılmadığı için, hisse senetlerinin devri tartışmalı bir hal almıştır. Bununla birlikte, öğretide, limitedlerce çıkarılacak nama yazılı hisse senedinin kıymetli evrak vasfında olduğunu ve şirket sözleşmesi hükmü ile genel kurul onayının kaldırılması halinde, ciro ve teslim ile esas sermaye payının devrinin mümkün olduğunu ileri süren görüşler bulunmaktadır. 

  Bu kapsamda, şirket sözleşmesinde değişikliğe gidilerek esas sermaye paylarının devirlerinde genel kurul onayının açıkça kaldırılması ve nama yazılı hisse senedi çıkarılıp devredilmesi halinde, limitedlerin de hisse senedine dayalı vergi istisnalarından yararlanabileceğini düşünmekteyiz. Ancak, bu yolu deneyecek olan şirketlerin işlemi gerçekleştirmeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak özelge talebinde bulunmaları menfaatlerine olacaktır.

  Limited şirketlerde pay senedi devri hakkında detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  error: Content is protected !!
  Sohbet Başlat
  1
  Yardıma mı ihtiyacınız var?
  Merhaba
  Yardımcı olabilir miyim?