Hisse Devri Genel Kurul Kararı

hisse devri genel kurul kararı

Limited Şirketlerde Pay Devirlerinin Genel Kurulca Onaylanmasına Dair Genel Kurul Kararı Örneği 

Limited şirket hisse devri genel kurul kararı örneği aşağıdaki gibidir:

… Limited Şirketinin  .…./…../…… Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

…………………………………………………….………………………Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı …..…../……./………… tarihinde, Saat:……….’da, ……………………………… adresinde yapılmıştır.

(Çağrısız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak ) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 617/3 ve 414’üncü madde hükümleri uyarınca  ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ……./……/………… tarih ve ………. sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam:……………………………..-TL’lık Sermayesine tekabül eden …………..…… adet hissenin toplantıda asaleten, ………………..…………adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü ….…………………………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’ na………………………………………., seçilmesine karar verildi.

2- Şirket hissedarlarından ………………(T.C. Kimlik No:…..) şirkette mevcut ……………pay karşılığı ……………..TL’si hissesini şirket dışından (veya şirket ortaklarından) T.C. uyruklu ………………………(T.C. Kimlik No…….)’na  ……… Noterliğinin ……/……../………… tarih ……………………….. sayılı devir sözleşmesi ile devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, Bu devir neticesi şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine devam edecek olup şirket ortağının adı soyadı, Uyruğu -TC No, yerleşim yeri, pay adedi ve sermaye tutarı aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

Ortak Adı-Soyadı / unvanı Uyruğu T.C kimlik No / Vergi No Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı Pay adedi Sermaye Tutarı(TL)
1-          

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat ……..  ‘da toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Adı Soyadı:

TCKN:

Not: Hisse devir kabul kararı Noter satış sözleşmesinden sonra veya aynı gün alınmalıdır.

Not: Tek ortaklı şirketlerde toplantı başkanı ortağın kendisi olmalıdır.

Limited şirketlerde hisse devri genel kurul kararı hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?