Geçici İlmühaber ile Hisse Devri

Geçici ilmühaber ile hisse devri

İlmühaber İle Hisse Devri Mümkün müdür?

Geçici ilmühaber ile hisse devri, pay senetleri ile yapılan devirlerle aynı sonucu doğurur mu? İlmühaberler de vergi istisnalarından yararlanabilir mi? Yazımızda bu konulara değineceğiz.

İlmühaber ile Pay Senetleri

232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiş, Danıştay da ilmühaberin vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu hususunda yerleşik görüş oluşturmuştur.

TTK Açısından İlmühaber Çıkarma

Fakat, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yerini alan ve 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda ilmühabere hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılmasına ilişkin 486’ncı maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiştir. Aynı maddenin nama yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrasında ilmühaberden bahsedilmemiştir.

Neden Nama Yazılı İlmühaber Çıkarılamaz?

TTK’nın 344’üncü maddesi gereği anonim şirketin nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekir. Pratikte bu süre genelde en son güne kadar kullanılmakta, hatta geçirilmektedir. 

Bu durumda, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi, kuruluşun ve sermaye artırımının tescilinden ancak 24 ay sonra gerçekleşmektedir. TTK’nın 486’ncı maddesi anılan süreye 3 ay daha ilave ettiğinden, hamiline yazılı paylar için senet bastırılması, şirketin kuruluşunun veya sermaye artırımının tescil edildiği tarihten ancak 27 ay sonra mümkün olmaktadır.

Oysa, nama yazılı pay senetlerinin basımı için payların bedellerinin tümüyle ödenmesi şartı aranmamaktadır. Bu nedenle de, nama yazılı pay senetleri, şirketin kuruluşunun yahut sermaye artırımın tescilinin hemen ardından çıkarılabilmektedir.

Bu eşitsizliği gidermek isteyen Yasa Koyucu, 27 ay boyunca hamiline yazılı pay sahiplerinin şirket ortağı olduklarını ispat etmeleri ve vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri amacıyla ilmühaber çıkarmasına izin vermiştir.

Sonuç : Nama Yazılı İlmühaber Bastırmak ve Devretmek, Risktir.

Bu açıklamalar ışığında;

  • İlmühaberler, sadece hamiline yazılı pay senetlerinin yerine geçmek üzere ve en fazla 27 aylık bir süre için çıkarılabilir.
  • Nama yazılı pay senetleri yerine geçmek üzere ilmühaber çıkarılması ise mümkün değildir.

Böyle olunca, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra nama yazılı pay senetleri yerine geçmek üzere çıkarılan ilmühaberler, Gelir Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda pay senetleri için getirilen istisnalardan da faydalanamaz. Böyle bir riskle karşılaşmamak için, ilmühaber yerine doğrudan nama yazılı pay senedi bastırmanızı öneririz.

Geçici ilmühaber ile hisse devri hakkında daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?