Yeni Vergi Paketinde Hisse Senetleri

Yeni vergi paketinde hisse senetleri

Pay Senetlerine Tanınan Vergi İstisnalarında Ne Değişiyor?

Yeni vergi paketinde hisse senetleri, son günlerin en çok merak edilen ve tartışılan konularından birisini oluşturuyor. Bu konuda kamuoyuna yansıyan bilgi, iki yıllık istisna sürelerinin 5 yıla çıkarılacak olması ve limited şirketlerin hisse devirlerinin de istisna kapsamına alınacak olması yönündedir. Bu haberler, 2013 yılı ortalarında TBMM’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki düzenlemeyi çağrıştırıyor.

Mer’i Vergi Kanunlarına Göre Pay Senetlerine Tanınan İstisnalar

Bildiğiniz gibi, mer’i vergi kanunları uyarınca, anonim şirketlerde gerçek kişi ortağın senetsiz paylarını devretmesi neticesinde elde ettiği kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulur. Ancak, aynı paylar senede bağlanmış ve de en az iki yıl süreyle elde tutulmuş ise, devirden elde edilen değer artış kazançları gelir vergisinden müstesna oluyor.

Tüzel kişi ortaklar yönünden, pay senedi bastırılmış olması, kurumlar vergisi yönünden bir avantaj sağlamıyor. Buna karşılık, tüzel kişi ortakların pay senetlerini devretmeleri katma değer vergisinden istisna tutuluyor. Pay senedinin bastırılmamış olması halinde ise, KDV istisnasından yararlanmak için payların en az 2 yıl şirketin aktifinde tutulması koşulu aranıyor.

1/789 Esas Numaralı Gelir Vergisi Kanun Tasarısı

Peki, 2013 yılında Meclise sevk edilen Tasarıda ne öngörüyordu? 12/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen, 5/1/2016 tarihinde yeniden Meclis’e gönderilen; 1/789 esas numaralı Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın 21’inci maddesinde;

“Ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden gerçek kişiler ile kurumların aktiflerindeki iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetlerinin satışından doğan kazançlar aşağıda belirtilen süre, oran ve şartlar çerçevesinde gelir vergisinden müstesnadır:

a) Yukarıda sayılan mal ve hakların elde tutma süresine bağlı olarak, satışından doğan kazanca uygulanacak istisna oranları aşağıdaki gibidir:

1) İki tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %40.

2) Üç tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %50.

3) Dört tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %60.

4) Beş tam yıldan sonra satıştan doğan kazançlarda %75.

b)Tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.” deniliyor,

49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise, tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında;

1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %70’i,

3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %80’i,

4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %90’ı

gelir vergisinden müstesna olduğu belirtiliyordu.

İştirak hisselerinin kapsamına ise; anonim şirketlerin pay senetleri, limited şirketlere ait iştirak payları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları ve iş ortaklıkları ile adi ortaklıklar ve kooperatiflerin ortaklık payları alınmıştı.

Gördüğünüz üzere, son günlerin tartışma konusu, aslında bundan yaklaşık 10 yıl önce gündeme gelmiş ancak yasalaşamamıştır. Yukarıda belirttiğimiz Tasarı, pay senetleri için kademeli bir vergilendirme öngörmüştür.

Bugünden kesin bir şey söylemek zordur, ancak, kanımızca, son günlerde kamuoyuna sızan vergi düzenlemesi de benzer içerikte olacaktır. Detayları hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Yeni vergi paketinde hisse senetleri ayrı bir konu başlığını oluşturuyor ve önceden pay senedi bastırmış olanların kazanılmış haklarının korunması önem arz ediyor. Bu hususun Tasarıda ve Meclis görüşmelerinde dikkate alınması bekleniyor. Konuya dair sorularınız ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?