Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Basımı

Anonim şirketler hangi hallerde pay senedi bastırmak zorundadır

Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Bastırma Zorunluluğu

Bu yazımızda sıklıkla merak edilen anonim şirketlerde hisse senedi basımı zorunluluğu konusunu ele alacağız.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda pay senedi bastırma zorunluluğuna göre farklılık göstermektedir. Buna göre, hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu aşağıda izah edilmiştir.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Şirkette eğer paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır.

TTK’nın 486. maddesinin ikinci fıkrasında “Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir. ” denilmiştir.

Bu hüküm gereği, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması konusunda öncelikle yönetim kurulunca bir karar alınmalı ve bu karar hem ticaret siciline tescil ettirilip ilan olunmalı hem de –eğer şirket internet sitesi yükümlülüğüne tabi ise- şirketin internet sitesinde yayınlanmalıdır. Ayrıca, bastırılacak hamiline yazılı pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydedilmelidir.

Nama Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Şirketin nama yazılı pay senetlerinin basım zorunluluğunun doğması için, azlığın talepte bulunmuş olması koşulu aranır. Konuya ilişkin olarak TTK’nın 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık anonim ortaklıklarda ise yirmide birini oluşturan pay sahipleri, “azlık” sayılır. Böylece, halka açık olmayan anonim şirketlerde eğer azlık talep ederse, nama yazılı pay senetleri bastırılıp bütün nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.

Anonim şirketlerde hisse senedi basımı hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?