Anonim Şirketin İntifa Senetleri

anonim şirketin intifa senetleri

Anonim Şirketin İntifa Senetleri

Anonim şirketin intifa senetleri, şirketin kurucularına ve ortaklarına birtakım mali menfaatler sağlamanın yöntemidir.

Konuya ilişkin TTK Hükümleri

Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348 inci madde uygulanır.

Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir.

İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.

İntifa Senedi Bastırmanın Faydaları

Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınan imkanlardan birisi de intifa senedi çıkarılmasıdır. Ancak, bu imkan uygulamada -istisnai örnekler dışında- yeterince yahut hiç bilinmemektedir.  İntifa senetlerinin esas dayanağını Türk Ticaret Kanunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, intifa senetleri, 1983 yılından itibaren sermaye piyasası uygulamalarına da konu olmuş ve Katılma İntifa Senetleri (KİS) gibi örnek uygulamalara kapı aralamıştır.

İntifa, kelime anlamı itibariyle, “faydalanma, yararlanma” demektir. Dolayısıyla, intifa senedini “anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, bu nedenle de ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine sözkonusu malvarlıksal hakları tanıyan kıymetli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür.

Anonim şirketler, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşulu ile intifa senedi çıkarabilirler. 

İntifa Senetlerinin Özellikleri ve Sahibine Sağladığı Faydalar

  1. Türk Ticaret Kanunu’nda “senet” olarak adlandırılmış olunsa da, intifa haklarının tanınması için senet çıkarılması zorunlu değildir. Esas sözleşmede intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir.
  2. İntifa hakkı, şirketin kuruluş anasözleşmesinin veya anasözleşme değişikliğinin tescili ile kendiliğinden oluşur. Senede bağlanması, intifa hakkına sadece tedavül olanağı sağlar, yoksa intifa hakkının kullanılmasına herhangi bir etkisi olmaz.
  3. İntifa senedi, sahibine paysahipliği sıfatı kazandırmaz ve anonim şirkette herhangi bir payı temsil etmez.
  4. İntifa senedi sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmez. Pay sahiplerine verilen intifa senetleri, paydan bağımsız haklar taşır.
  5. Anonim şirket genel kurulu, intifa senedi sahiplerinin onayını almadan, anasözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa haklarını kaldıramaz yahut değiştiremez.
  6. İntifa senetleri (Katılma intifa senetlerine SPK Tebliği ile tanınan ilave imkanlar hariç), sadece, “safi kazanca veya tasfiye neticesine iştirak yahut yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakkı” vermek amacıyla çıkarılabilir. Yani, intifa senedi sahiplerine, sayılanlar dışında başkaca menfaatler tanınamaz.
  7. İntifa senedi, sahibine, şirket genel kurulunda oy hakkı vermez. İntifa senedi sahiplerinin, genel kurula ve genel kurulun kararlarına itiraz hakları yoktur, yani, ortaklık haklarından yararlanamazlar.
  8. İntifa senedi sahipleri, şirket yönetimine müdahale edemezler, şirket kâr elde etmedikçe veya tasfiye artığı ortaya çıkmadıkça veyahut sermaye artırılarak yeni paylar çıkarılmadıkça herhangi bir talep hakları doğmaz.
  9. İntifa senetlerinin tanıdığı haklar, özellikle kâr talebi, anonim şirketin feshi ile ortadan kalkar. Yine, intifa senedinden doğan haklar, anasözleşmede belirli bir süre için kayıt altına alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

Anonim Şirketin İntifa Senedi Türleri

Halihazırda üç çeşit intifa senedinin varlığından bahsedebiliriz. Bunlar, kurucu intifa senetleri, adi intifa senetleri ve katılma intifa senetleridir. Kurucu intifa senetleri, anonim şirketin kurucu ortaklarına verilen intifa senetleridir. Adi intifa senetleri, intifa senetlerinin ana türünü oluşturur. Şirket genel kurulu, esas sözleşme gereğince veya ana sözleşmeyi değiştirerek adi intifa senetleri çıkarabilir. Katılma intifa senetleri ise, TTK’daki düzenlemeden farklı olarak, SPK.nun Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile uygulama imkanı bulan ve nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Söz konusu SPK Tebliğine göre, anonim şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve ilgili Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan katılma intifa senedi” çıkarabilirler. Böylece, anonim şirket ortaklık yapısında bir değişiklik meydana gelmeksizin şirket nakit sağlama olanağına kavuşur.

Anonim şirketin intifa senetleri ile ilgili detaylı bilgi ve destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?