Payların Kayden İhracı

payların kayden ihracı

Anonim Şirket Paylarının Kayden Çıkarılması 

Payların kayden ihracı, halka açık anonim ortaklıklar için söz konusudur. Konuya dair ilgili mevzuat hükümleri aşağıdaki gibidir.

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Tabi Olduğu Mevzuat

Halka açık anonim ortaklıklar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine tabidirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 330’uncu maddesinde “Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.” denilmiştir. Bu yönüyle, YİBİTAŞ, öncelikle özel kanun olan 6362 sayılı SPKn hükümlerine, SPKn’de hüküm bulunmayan hallerde ise 6102 sayılı TTK hükümlerine tabidir.

Konuya Dair Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesinde;

“(1) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır. Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler; türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

(2) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir. Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına karar verebilir.

(3) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, MKK tarafından izlenir. Kayıtlar, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, bu kuruluşun üyelerince tutulur.

(4) Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez (…). (İptal dördüncü, beşinci ve altıncı cümleler: Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2015 tarihli ve E.: 2015/29, K.: 2015/95 sayılı Kararı ile.)

(5) Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(6) Payların devrinin, 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın MKK nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

(7) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talepler münhasıran MKK’nın üyeleri tarafından yerine getirilir. İlgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümler saklıdır.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler ile;

  • Halka açık anonim şirketlerin paylarının, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın, elektronik ortamda kayden ihraç edileceği, kaydi payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde isme açılmış hesaplarda izleneceği belirtilmiş;
  • Bu düzenleme gereği de kaydileştirilmesine karar verilen hisse senetlerinin Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde tesliminin zorunlu olduğu, teslim edilen hisse senetlerinin kendiliğinden hükümsüz hâle geleceği; teslim edilmeyen hisse senetlerinin ise kaydileştirme kararından sonra borsada işlem göremeyeceği ve aracı kurumlarca bu hisse senetlerinin alım satımına aracılık edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Payların kayden ihracı hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?