Türk Ticaret Kanunu Yönünden İlmühaberler

Türk Ticaret Kanunu Yönünden İlmühaberler

Geçici İlmühaber Basımı 

Türk Ticaret Kanunu yönünden ilmühaberler aşağıda temel noktaları itibariyle izah edilmiştir.

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Yönünden Değerlendirme

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “İlmühaberler” kenar başlıklı 411’inci maddesinde;

Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Maddede, hem nama hem de hamiline yazılı hisse senetleri için ilmühaber çıkarılması ayrı ayrı hükme bağlanmış, “hisse senetleri yerini tutmak üzere” ve “hisse senetleri yerine tanzim olunan” ibarelerine yer verilerek, ilmühaberlerin hisse senetlerinin yerini tuttuğu açıkça vurgulanmıştır.

Böylece, mülga 6762 sayılı Kanun, anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senetleri yerine nama veya hamiline yazılı ilmühaber çıkarılmasına izin vermiştir.

Mer’i 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Yönünden Değerlendirme

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda; pay senedi bastırma yükümlülüğü, payın türüne, yani, nama veya hamiline yazılı olmasına bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır. 

İlmühaber çıkarılması 6102 sayılı TTK’nın 486. maddesinin ikinci fıkrasında zikredilmiş, “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü ile pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılmasına imkan tanınmıştır. 

Genel Değerlendirme

6102 sayılı TTK’da “ilmühaber çıkarılması” hususu, mülga 6762 sayılı Kanunun aksine ayrı bir madde altında ele alınmadığı gibi, “nama yazılı pay senetlerinin yerini tutmak üzere”  veya “hamiline yazılı pay senetleri yerine tanzim olunan” şeklinde bir ayrıma da gidilmemiş, sadece nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla ilmühaberlere uygulanması öngörülmüştür. 

Ayrıca, bu hüküm, hamiline yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin 486’ncı maddenin ikinci fıkrasında yer almış, nama yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrada ilmühaberden bahsedilmemiştir.

Dolayısıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yönünden, ilmühaber, sadece hamiline yazılı paylar için ve de en fazla 27 aylık süre için bastırılabilir. Nama yazılı paylar içinse, pay senedi bastırıncaya kadar ilmühaber bastırılması artık mümkün değildir.

Türk Ticaret Kanunu yönünden ilmühaberler ile ilgili detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?