İlmühaber Bastırmanın Vergisel Avantajları

ilmühaber bastırmanın vergisel avantajları

İlmühaber Bastırarak Gelir Vergisi ve KDV İstisnalarından Yararlanabilirsiniz

Pay senedi gibi, ilmühaber bastırmanın vergisel avantajları da vardır. Anonim şirkette ilmühaber bastırılması hususuna, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda yer verilmiştir. Bununla birlikte, TTK’da, hisse senedi bastırılana kadar ilmühaber bastırılmasını zorunlu kılan bir hüküm yer almamaktadır. İlmühaber çıkarma hususu, tamamen şirketlerin takdirine bırakılmıştır. Hisse senedi gibi ilmühaberler de pay sahipliğini temsil eder ve sahibine genel kurula iştirak, oy, kâr payı alma gibi haklar tanır. 232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca; sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. Diğer bir deyişle, pay senetlerine tanınan vergi istisnalarından, usulüne uygun şekilde çıkarılmış ilmühaberlerin sahipleri de faydalanır.

İlmühaberlere İlişkin Gelir Vergisi Avantajı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi uyarınca, anonim şirketin senetsiz paylarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamında gelir vergisine tabidir. Aynı fıkranın birinci bendi uyarınca, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar ise gelir vergisinden müstesnadır. Bu hükümler ışığında, anonim şirketin gerçek kişi olan ortaklarının senetsiz (çıplak) paylarını devretmelerinden elde ettikleri gelir değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulur. Ortağın, aynı payları ilmühaber ile devretmesi ve bu ilmühaberi de en az iki yıl süreyle elde tutmuş olması halinde, ilmühaberin devrinden elde ettiği kazançlar için herhangi bir gelir vergisi ödemez.

İlmühaberlere İlişkin Kurumlar Vergisi Avantajı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 5inci maddesinin (1-e) bendi gereği,  kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumların aktifinde yer alan iştirak hisseleri için hisse senedi veya ilmühaber bastırılmış olması bu istisnayı etkilemez. Dolayısıyla, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan senetsiz paylar ve/veya ilmühaberler, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılır ise, bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olur. Yok eğer bunlar aktife alındıkları tarihten iki yıl sonra satılır ise, bu durumda elde edilen kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna olur. Böylece, ilmühaberlerin bastırılmış olup olmaması, tüzel kişi ortaklara kurumlar vergisi yönünden herhangi bir avantaj sağlamaz.

İlmühaberlere İlişkin Katma Değer Vergisi Avantajı

Kurumların sahip oldukları paylar için ilmühaberlerin bastırılmış olması, katma değer vergisi açısından önemli avantajlar sağlar. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun 17. maddesinin (4-g) hükmü uyarınca, hisse senedi teslimleri KDV’den müstesnadır. Buna göre, kurumların aktifinde yer alan anonim şirket payları için ilmühaberler bastırılmış ise, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin –örneğin; bir gün sonra bile devredilse – KDV’den müstesna olur. İlmühaberlerin bastırılmamış olması halinde ise, KDV istisnasından faydalanabilmesi için kurumun çıplak payları en az iki yıl aktifinde tuttuktan sonra devretmesi gerekir.

Sonuç

Anonim şirket tarafından ilmühaber çıkarılması;
  • Gerçek kişi olan anonim şirketin ortaklarına gelir vergisi istisnalarından;
  • Tüzel kişi olan ortaklara ise katma değer vergisi istisnalarından yararlanma imkanı tanıyarak önemli vergi avantajları sağlar.
İlmühaber bastırmanın vergisel avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?