Pay Senedi Bastırılması

pay senedi bastırılması

Anonim Şirketlerde Pay Senedi Basımı

Pay senedi bastırılması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile sıkı kurallara bağlanmıştır. Pay senetleri özellikle anonim şirketlerin sermaye yapısını temsil eden ve hissedarlara ortaklık hakları tanıyan belgelerdir. TTK’nın anonim şirketlerde hisse senedi basımını düzenleyen hükmün aynen aşağıdaki gibidir;

“Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.

Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.

Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.

Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.”

TTK’ya göre, pay senetleri nama veya hamiline yazılır. Nama yazılı pay senetleri, belirli bir kişiye veya kuruluşa düzenlenir ve bu kişinin veya kuruluşun adı pay senedinde yer alır. Hamiline yazılı pay senetleri ise adı belirli olmayan ve sahibini temsil eden bir belgedir.

TTK, pay senetlerinin ihraç edilmesi ve iptali konularında belirli prosedürler öngörür. Pay senetlerinin ihraç edilmesi ve iptalinde bu prosedürlere uyulması gerekir. TTK, pay senetlerinin asgari unsurları taşıyan bir şekilde bastırılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını da şart koşar. 

Bunlar, Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetleriyle ilgili temel hükümlerinden bazılarıdır. Ancak, pay senetlerine ilişkin daha detaylı düzenlemeler ve uygulamalar, TTK’nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenleyici kurumların yönetmelikleri tarafından belirlenebilir.

Pay senedi bastırılması ile ilgili daha detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?