Limited Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır?

limited şirketlerde pay devri nasıl yapılır?

Limited Şirket Paylarının Devir Prosedürü

Bu yazımızda “Limited Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır?” sorusunu cevaplıyoruz.

Noter Huzurunda Hisse Devir Sözleşmesi

Limited şirketin esas sermaye paylarının devri prosedüre tabidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirket ortaklarının esas sermaye paylarının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması şarttır.

Dolayısıyla, pay devri için gerekli ilk şart payını devretmek isteyen ortak ile payı devralacak kişinin noter huzurunda pay devri sözleşmesi imzalamalarıdır.

Genel Kurulun Devri Onaylaması

TTK, ayrıca, devrin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için kural olarak genel kurulun onayını aramaktadır. Bu nedenle, noter huzurunda pay devri sözleşmesi imzalandıktan sonra, şirkete müracaat ederek genel kurulun devri onaylaması talep edilmelidir.

Genel Kurulun Karar Yetersayısı

Eğer şirket sözleşmesinde aksine bir düzenleme yok ise, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Genel Kurul Onayının Kaldırılabilirliği

Genel kurulun devri onaylamasına ilişkin TTK düzenlemesi emredici değildir. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülebilir, bir başka deyişle şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle genel kurulun onayını hafifletebilir, belirli bazı hallere özgüleyebilir ya da kaldırabilir.

Örneğin, şirket sözleşmesinde, genel kurulun onayının aranmayacağı, devrin noterde imzalanacak sözleşme ve şirkete bildirim ile geçerli hale geleceği öngörülebilir.

Şirket sözleşmesinde böyle bir hüküm yok ise, doğal olarak, genel kuruldan onay alınması gerekir.

Pay Defterine Kayıt

Genel kurul pay devrini onayladıktan sonra, müdür veya müdürler kurulu devri şirketin pay defterine kaydeder.

Pay Devrinin Tescili

Ayrıca, esas sermaye paylarının devirlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından otuz gün içinde ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur.

Tescil İçin Ticaret Siciline Verilecek Belgeler

Esas sermaye paylarının devirlerinin tesciline ilişkin başvuruda “şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği; esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi ve pay devrinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği” ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

“Limited Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır?” sorusu ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?