Anonim Şirketlerde İlmühaber Basımı

anonim şirketlerde ilmühaber basımı

Anonim Şirketler Tarafından İlmühaber Bastırılması

Anonim şirketlerde ilmühaber basımı sıklıkla başvurulan yollardan birisidir. 232 seri no’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Danıştay kararlarında da ilmühaberin vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu yerleşik görüş haline gelmiştir.

Pay senetleri gibi ilmühaberler de Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlmühaber,  hisse senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymeti ifade eder.

İlmühaber, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkrada “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, pay senedi  basımına kadar ilmühaber çıkarılmasına izin verilmiştir.

Ancak, TTK’da ilmühaber çıkarılması mülga 6762 sayılı Kanunun aksine ayrı bir madde altında ele alınmamıştır. Yine, eski TTK’da açıkça yer verilen “nama yazılı pay senetlerinin yerini tutmak üzere” , “hamiline yazılı pay senetleri yerine tanzim olunan” gibi ifadelere TTK’da yer verilmemiştir. TTK’da, sadece nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla ilmühaberlere uygulanması öngörülmüştür. TTK’da bu hüküm, hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğuna ilişkin 486. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir; nama yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrada ilmühaberden bahsedilmemiştir.

Nama Yazılı Pay Senedi Yerine İlmühaber Çıkarılamaz.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, ilmühaberler, sadece hamiline yazılı paylar için ve en fazla 27 aylık bir süre için çıkarılabilir.

Anonim şirkette nama yazılı paylar için ilmühaber çıkarılması ise bize göre mümkün değildir.

Yazıcıdan Çıkarılan İlmühaber Geçerli Olmaz.

6102 sayılı TTK’nın 486. maddesinin ikinci fıkrasında “İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” denilmiştir. Bu hüküm karşısında, çıkarılacak ilmühaberlere sahteliği önleyici güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekir.

Bu durumda da, herhangi bir yazıcıdan A4 kağıda bastırılan ilmühaberler geçerli olmaz.  

Sadece Hamiline Yazılı Paylar İçin İlmühaber Bastırılabilir.

Anonim şirket ortaklarına ve yöneticilerine tavsiyemiz, bedeli tamamen ödenmemiş paylar için senet bastırıncaya kadar ilmühaber bastırmalarıdır.

Bedelleri tamamen ödenmiş hamiline yazılı paylar ile nama yazılı payları için ise biran önce pay senedi çıkarmalarıdır. 

Anonim şirketlerde ilmühaber basımı ile ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?