Anonim Şirket İlmühaberlerinin Haczi

Anonim Şirket Tarafından Bastırılan Geçici İlmühaberlerin Haczedilmesi

Anonim şirket ilmühaberlerinin haczi mümkündür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun “Ortakların Kişisel Alacaklıları” kenar başlıklı 133. maddesi uyarınca, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler.

Bu hüküm uyarınca, anonim ortaklık pay sahiplerinin kişisel borçlarından ötürü, alacaklılar, ortağın şirketten olan kâr ile tasfiye payı yanında, paylarını da, ister senede bağlansın isterse seneden bağlanmamış olsun, haczettirebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir. 

İİK’nın 88’inci maddesinin birinci fıkrasında “Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.”; 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “Anonim şirketlerde paylar için senet veya ilmühaber çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. Bu durumda haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlâl ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tâbidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi başkasına devre mâni tedbirleri alır.” hükmüne yer verilmiştir.

Böylelikle, eğer anonim ortaklık tarafından ilmühaber çıkarılmış ise, bunlar İİK’nun menkul mallarla ilgili haciz ve muhafaza hükümlerini düzenleyen 88’inci maddesi uyarınca icra müdürlüğünce haczedilip muhafaza altına alınabilir. Borçlunun ortağı bulunduğu anonim ortaklık tarafından ilmühaber çıkarılmamışsa, borçlunun bu payına “çıplak pay” denilir ve bu pay borçlu tarafından başkalarına devredilebileceği, rehin edilebileceği gibi borçlunun alacaklıları tarafından haciz edilebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 17.03.2021 tarihli ve E.2020/6881, K.2021/3016 sayılı kararında “İİK’nun 88. maddesinin birinci fıkrasına göre ise, haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. Bu fıkrada yazılan şeylere icra dairesi tarafından el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır. Anonim ortaklık hisselerini temsil etmek üzere çıkarılan geçici ilmühaberlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486/2, 490, 645, 647 ve 654. maddeleri uyarınca kıymetli evraktan sayılması nedeniyle, bu evrakın haczi için İİK’nun 88. maddesinin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, evraka fiilen el konulması zorunludur.” diyerek ilmühaberlerin de hacze tabi olduklarına hükmetmiştir.

Anonim şirket ilmühaberlerinin haczi hakkında detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?