Hisse Devir Sözleşmesi

hisse devir sözleşmesi

Anonim ve Limited Şirketlerin Hisse Devir Sözleşmelerinde Harç ve Vergi İstisnaları

Hisse devir sözleşmesi noter harcı ve damga vergisi istisnası, muhtelif vergi kanunlarında düzenlenmiştir. 

Bildiğiniz üzere, limited şirket ortaklarının esas sermaye paylarının devredebilmeleri için gerekli Pay Devir Sözleşmesi’nin noter huzurunda imzalanması gerekiyor. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirketin esas sermaye paylarının devri için bu şartı arıyor. 

Anonim şirketlerde ise, senede bağlanmamış payların devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmelerinin noterde düzenlenmesine dair yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak, bazı anonim şirket ortakları sağlam olduğu inancıyla pay devir sözleşmelerini de noterde yapma ihtiyacı duyuyor.

Harç İstisnası

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter harcına konu işlemler düzenlenmiş ve noter harcına tabi işlemler de kanuna bağlı (2) sayılı tarifede belirtilmiştir.

Buna karşılık, 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve tür değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler doğrultusunda, noterlerde düzenlenen Pay Devir Sözleşmeleri, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi uyarınca, noter harcına tabi tutulmaz.

Damga Vergisi İstisnası

Damga vergisine tabi kağıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda sayılmıştır. Anılan tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.

Fakat, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında, anonim ve limited şirketlerin kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Böylece, noterlerde düzenlenen Pay Devir Sözleşmeleri, damga vergisine de tabi tutulmamaktadır.

Yabancılara Yapılacak Pay Devirlerinde İstisnalar

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun anonim ve limited şirketlerin pay devrine ilişkin istisna hükümlerinde, pay devrinin yapılacağı kişiler yönünden yerli veya yabancı ayrımına gidilmemiştir.

Dolayısıyla, yabancılara yapılacak anonim veya limited şirket pay devri işlemleri ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlar da damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilir.

Hisse devir sözleşmesi noter harcı ve damga vergisi istisnası ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirket payları ve pay senetleri alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?